பொது இலக்கம்

  + 0652245048

 பெயா் பதவி தொடர்பு இலக்கம் தொலை நகல் இல

Mr. உ. உதயஸ்ரீதா்

பிரதேச செயலாளர் +94 652 246 591 +94 652 246 591
Mrs. எம்.எஸ். சில்மியா உதவி பிரதேச செயலாளர் +94 652 051 991 +94 652 246 591
Miss. KV. சித்ரா Accountant +94 652 246 471 +94 652 246 591
Mr. ரியாஸ் Assistant Director (Planning) +94 652 246 593 +94 652 246 591
Mr.MIM. பாயிஸ் Administrative Officer +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mrs. எம். றஊப் Administrative Officer (Grama Niladhari) +94 652 245 048 +94 652 246 591
Mr.S. கிரிஷ்ணபிரியன் Additional District Registrar +94 652 245 048 /0775729646 +94 652 246 591
     

News & Events

குடியுரிமை சாசனம்

News & Events

03
ஜன2019
காத்தான்குடி பிரதேச செயலக 2019 கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வு

காத்தான்குடி பிரதேச செயலக 2019 கடமைகளை ஆரம்பிக்கும் உத்தியோகபூர்வ நிகழ்வு

பொதுநிர்வாக மற்றும் உள்நாட்டுலுவல்கள் அமைச்சின் சுற்றுநிருபத்திற்கமைய  2019ம் ஆண்டிற்கான...

04
டிச2018

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட வரவேற்பு கருமபீடம் ஆரம்பம்

காத்தான்குடி பிரதேச செயலகத்தில் ... நிறுவனத்தின் அனுசரனையுடன் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட...

Scroll To Top